Shop

In artikel 1 van de grondwet staat dat discriminatie wegens ‘godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook’ niet is toegestaan. In dit voorstel staat dat ook handicap en seksuele gerichtheid toegevoegd moeten worden.

Om de grondwet te wijzigen moet er 2x door de Eerste en Tweede Kamer gestemd worden. Voordat de tweede stemming plaatsvindt moeten er eerst nieuwe verkiezingen geweest zijn. Dit is de tweede stemming in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer moet hierna nog een laatste keer gestemd worden.

In juni 2023 waren er op Europees niveau plannen om asielzoekers die weinig kans maken op asiel meteen vast te zetten in het land van aankomst om ze uiteindelijk terug te sturen. Het ging om mensen uit landen die op de lijst van veilige landen staan. Op die lijst staat bijvoorbeeld Marokko.

De Nederlandse inzet was om deze detentie ook te laten gelden voor alleenstaande minderjarige asielzoekers uit deze landen. Voor de start van de Europese onderhandelingen stemde de Tweede Kamer over deze motie.

Uiteindelijk is er voor alleenstaande minderjarige asielzoekers een uitzondering gekomen, omdat andere EU-landen tegen detentie van deze groep zijn.

Fossiele subsidies zijn een verzamelnaam voor financiële voordelen voor bedrijven die fossiele energie verbruiken. Bijvoorbeeld voor bedrijven in de lucht-en scheepvaart, industrie, energiecentrales en landbouw. Het zijn vooral belastingvoordelen, prijssteun en overheidsinvesteringen.

Uit de nieuwste berekeningen blijkt dat die fossiele subsidies tussen de €39,7 en de €46,4 miljard per jaar bedragen. Het kabinet heeft dat bedrag bevestigd.

Eind februari 2022 deed Oekraïne versneld een officiële aanvraag om lid te worden van de Europese Unie. Snel hierna riepen het Europese Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten op om te werken aan een kandidaat-lidmaatschap voor Oekraïne. Oekraïne was eerder al in voorbereiding om in 2024 het lidmaatschap tot de EU aan te vragen. Ze wilden daarna in 2030 toetreden tot de EU.

De procedure om lid te worden van de EU duurt normaal gesproken jaren. Eerst beoordeelt de Europese Commissie de aanvraag, dat duurt 1 tot 1,5 jaar. Daarna bepalen alle EU lidstaten of Oekraïne de kandidaatstatus krijgt. Hierna komt er een hele lijst met EU-wetten en waarden waar Oekraïne aan moet voldoen voordat ze echt lid kunnen worden.

Bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne was er minder gas beschikbaar. De overheid besloot een deel van de energierekening te betalen (via het prijsplafond). Dit kost de regering €23,5 miljard.

In Duitsland en in Frankrijk is al een groot energiebedrijf genationaliseerd.

Vanuit Nederland gaan er jaarlijks ruim 30.000 runderen via veetransporten naar landen buiten de EU. Uit onderzoek blijkt dat regels voor veetransporten (met levende dieren) naar landen buiten de EU slecht worden nageleefd. Daarom wil de Europese Commissie strengere regels voor deze transporten. En landen moeten meer inzetten op het vervoeren van geslachte dieren in plaats van levende dieren.

In de motie staat dat de regering zich in Europa actief moet verzetten tegen het toestaan van diertransporten naar landen buiten de EU.

Sinds 2019 is de wolf terug in Nederland. Er zijn in 2022 bij vier wolvenparen in ieder geval 16 wolvenwelpen geboren. Hiervoor is de wolf 150 jaar niet in Nederland gezien. De wolf is een beschermde diersoort, het is daarom verboden ze te doden of vangen.

De wolf doodde in 2022 1016 dieren, in 2021 waren dit er 301. Veehouders krijgen een schadevergoeding als een van hun dieren door een wolf is gedood. In 2022 is er €235.188 uitgekeerd.

Officieel is nooit bevestigd dat er Amerikaanse kernwapens in Nederland opgeslagen liggen. Wel is het al meerdere keren uitgelekt en hebben Nederlandse oud-premiers het toegegeven. De Verenigde Staten willen de opgeslagen kernwapens in Europa moderniseren en vervangen, misschien zelfs al binnen een jaar.

Niet-Oekraïense vluchtelingen mogen 6 maanden na aanvraag van asiel starten met werken. En ze mogen 24 van de 52 weken per jaar werken.

Oekraïense vluchtelingen mogen direct bij aankomst in Nederland werken en hebben dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer.

Het vermogen van de 2.120 rijkste Nederlanders is groter dan dat van de 10 miljoen armste Nederlanders, blijkt uit onderzoek van Oxfam Novib. De vermogensongelijkheid (exclusief woning) is in Nederland tussen 2011 en 2020 vrijwel gelijk gebleven.

In deze motie wordt ook verzocht om de belasting op arbeid te verlagen. Hiermee moet de vermogensongelijkheid verkleind worden.

Op dit moment betaal je over inkomen uit werk en woning tussen de 37% en 49,5% belasting. Over privévermogen betaal je gemiddeld tussen de 1,8% en 5,5% belasting.

Vragen?

Check je stem

Check welke partij het beste bij je past.

Check je stem laat zien hoe er in de Tweede Kamer op moties is gestemd. Zodat je tijdens de verkiezingen een betere keuze kan maken. 

Laatste Nieuws

© 2023 Check je stem
Powered by Raion design
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram